Zasady działalności i finansowania

ZASADY DZIAŁALNOŚCI i FINANSOWANIA TEATRU LALEK BANIALUKA IM. JERZEGO ZITZMANA W BIELSKU-BIAŁEJ
 

1. Teatr jest samorządową artystyczną instytucją kultury powołaną do tworzenia i zapewnienia intelektualnych, materialnych,
    technicznych i organizacyjnych warunków służących tworzeniu i prezentacji przedstawień teatralnych oraz działalności edukacyjnej.

 

2. Działalność kulturalna Teatru organizowana jest w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe. Sezon
    artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września, a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku.

 

3. Do podstawowych zadań Teatru Lalek należy w szczególności:
    a/ dbałość o najwyższy poziom artystyczny widowisk realizowanych i prezentowanych na scenach Teatru,
    b/ rozbudzanie potrzeb uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie gustów i wrażliwości estetycznej widzów,
    c/ edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę.

 

4. Teatr Lalek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
    a/ organizowanie przedstawień teatru lalek oraz innych form teatralnych i parateatralnych,
    b/ edukację kulturalną i wychowanie poprzez sztukę, a zwłaszcza przygotowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców
        i współtwórców kultury,

    c/ stwarzanie warunków do środowiskowych spotkań i artystycznych konfrontacji miedzy innymi poprzez organizowanie
        Międzynarodowych Festiwali Sztuki Lalkarskiej.

 

5. Teatr współpracuje z organizacjami społeczno-kulturalnymi, takimi jak fundacje i stowarzyszenia oraz amatorskim ruche
    teatralnym. Pomaga realizować podjęte przez te organizacje programy edukacji kulturalnej polegające na wychowaniu przez sztukę.

 

6. Teatr może przyjmować zadania oraz wykonywać zadania powierzone przez inne podmioty w zakresie działalności określonej
    statutem.

 

7. Teatr może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

8. Koszty działalności bieżącej oraz zobowiązania Teatru pokrywane są z uzyskiwanych przychodów, którymi są:
    a/  dotacja podmiotowa z budżetu gminy,
    b/  dotacje celowe na realizację wsakazanych zadań i programów (z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i z budżetu
         państwa),
    c/  dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (z budżetów jednostek samorządu
         terytorialnego i z budżetu państwa),
    d/  dotacje celowe na bieżące finansowanie z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, lub z pomocy udzielonej
         przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także środków pochodzących z innych źródeł
         zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
    e/  wpływy z prowadzonej działalności,
     f/  środki uzyskane od osób fizycznych i prawnych,
    g/  wpływy z najmu i dzierżawy,
    h/  wpływy z innych źródeł.

TEATR LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIAŁEJ