Statut

Statut Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został nadany przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwałą nr XXI/538/2012 z dnia 28 sier[pnia 2012 roku.

 

 

TEATR LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIAŁEJ