Rekrutacja

 
OGŁOSZENIE O PRACĘ

 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko PORTIERA w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

I. WYMAGANIA:

 

·         obywatelstwo polskie,

·         stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku portiera,

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·         niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),

·         gotowość do pracy zmianowej (3 zmiany) także w soboty, niedzielę i święta,

·         dyspozycyjność i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność,

·         mile widziana umiejętność obsługi monitoringu wizyjnego.

II. ZAKRES CZYNNOŚCI:

 

1.       bieżąca kontrola osób wchodzących i wychodzących z budynku Teatru,

2.       doraźna obsługa połączeń telefonicznych,

3.       wydawanie kluczy do poszczególnych pomieszczeń upoważnionym            pracownikom,

4.       wydawanie kluczy i dokumentów pojazdów stanowiących własność Teatru,

5.       dokonywanie obchodów budynku 2-3 razy w trakcie pełnienia dyżuru,

6.       informowanie właściwych służb o zaistniałych nieprawidłowościach,

7.       utrzymanie porządku przydzielonych powierzchni w budynku Teatru,

8.       utrzymanie porządku wokół budynku Teatru.

 

III. OFERTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATÓW POWINNY ZAWIERAĆ:

 

1.       List motywacyjny (podpisany odręcznie),

2.       Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (podpisany odręcznie),

3.       Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy,

4.       Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

5.       Oświadczenie (podpisane odręcznie):

- o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

6.       Oświadczenie o ochronie danych osobowych (podpisane odręcznie).

 

IV.  SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Aplikację można złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta pracy na stanowisko portiera” w sekretariacie Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej ul. Adama Mickiewicza 20 lub wysłać dokumenty aplikacyjne e-mailem na adres:  teatr@banialuka.pl -  do dnia 05.08.2020 r.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Teatru.

 

V. INNE INFORMACJE

 

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie.

Możliwość zatrudnienia od  01 października 2020 r. 

 

DOKUMENTY DO POPBRANIA

- KWESTIONARIUSZ

- OŚWIADCZENIE RODO

- OŚWIADCZENIA

- OGŁOSZENIE O NABORZE

 

 

 

 

 

 

 

TEATR LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIAŁEJ